Belváros-Lipótváros

Jogszabályok

Fel kívánjuk hívni a tisztelt látogató figyelmét az alábbiakra:

A megadott jogszabály mutató kizárólag a tájékoztatás célját szolgálja.

A BLKF az egyes jogszabályoknál feltüntetett elérési utakon található normaszövegek hatályosságáért semminemű felelősséget nem vállal!

Kérjük, hogy a jogszabályok hatályos szövegét mindig szíveskedjék ellenőrizni!


1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

A jogszabály a közúti közlekedésben résztvevő személyek és szervezetek jogairól és kötelezettségeiről rendelkezik. A törvény többek között szabályozza a várakozási övezetek kijelölésének feltételeit, a várakozási díjak és pótdíjak mértékét, valamint a pótdíjfizetési kötelezettséget.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=98800001.TV

2011. évi CLXXXIX. törvény helyi önkormányzatokról

 A jogszabály rendelkezik az önkormányzatok jogairól, feladatairól és hatásköréről. A törvény a települési önkormányzatok feladatává teszi a közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosítását, mely közszolgáltatást a helyi önkormányzat, vagy kizárólag ezen közszolgáltatási feladat ellátására alapított költségvetési szerv, kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, vagy e gazdasági társaság 100%-os tulajdonában álló jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, illetve önkormányzati társulás láthat el.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100189.tv


1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról

A jogszabály meghatározza a közúti közlekedési nyilvántartás adattartalmát, működési szabályait, az annak adatai alapján kiállított, a közúti jármű vezetésre jogosító, a jármű tulajdonjogát (üzemben tartását) és a közúti forgalomban való részvételre jogosító okmányok adattartalmát. A jogszabály rendelkezik a gépjármű tulajdonosi adatainak változásának bejelentési kötelezettségéről.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900084.TV

218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról

A jogszabály a parkolási igazolvány kiadásának jogi és technikai feltételeiről, valamint az igazolvány által igénybe vehető kedvezményekről rendelkezik.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0300218.KOR

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól - KRESZ

A jogszabály a közúti közlekedésben részvevőkre vonatkozó általános és speciális feltételekről, a közúti jelzésekről, valamint a jármű közlekedésre vonatkozó szabályokról rendelkezik. A rendelet tartalmazza többek között a közúti táblákra vonatkozó rendelkezéseket, valamint a mozgásában korlátozott személy közlekedésére, parkolására vonatkozó kedvezményeket.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=97500001.KPM

54/1999. (XII. 25.) BM rendelet a közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról

A jogszabály rendelkezik a jármű nyilvántartásból történő adatlekérdezés díjáról.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900054.bm

Eljárásjogi jogszabályok:

2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról

A törvény a természetes személyek és más személyek vagyoni és személyi jogaival kapcsolatban felmerült jogviták bíróság előtti érvényesítésének eljárási szabályairól rendelkezik. A jogszabály többek között részletesen szabályozza a bíróságok összetételét, hatáskörét, illetékességét, a keresetindítás, a tárgyalás, a bizonyítás, illetve a jogorvoslatok szabályait.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600130.TV


1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

A jogszabály az államnak fizetendő illetékekről rendelkezik. E törvény szabályozza többek között a bírósági eljárások illetékének mértékét.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99000093.TV

1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról

A törvény részletesen szabályozza, hogy a bíróságok és a jogvitát eldöntő más szervek határozatait, továbbá egyes okiratokon alapuló követeléseket milyen módon kell a bírósági végrehajtás útján érvényesíteni, a végrehajtást kérőt, illetve az adóst milyen jogok illetik és milyen kötelezettségek terhelik.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99400053.TV

2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról

A törvény rendelkezik a 2010. június 1. napjától a közjegyzők hatáskörébe került fizetési meghagyásos eljárás szabályairól. A fizetési meghagyásos eljárás a pénzkövetelések, valamint ingó dolog kiadása iránti követelések egyszerűsített eljárásban történő elbírálására irányuló nemperes eljárás.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900050.TV