Belváros-Lipótváros

Jogszabályok, Jogorvoslat

Törvények
1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről

2012. évi CXX. törvény az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

2000. évi CXXVIII. törvény a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről
Kormányrendeletek
236/2000. (XII.23.) Korm. rendelet a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról

218/2003. (XII.11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról

156/2009. (VII.29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

63/2012. (IV.2.) Korm. rendelet az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásrólés a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
Minisztériumi rendeletek
22/2012. (IV.13.) BM rendelet a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról

21/2012. (IV.13.) BM rendelet a szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés formájáról, módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés rendjéről, valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről

43/1999. (XI.26.) BM rendelet a közterület-felügyelői intézkedések végrehajtásának módjáról és eszközeiről

46/1999. (XII.08.) BM rendelet a közterület-felügyelők egyenruha-ellátásáról, a felügyelői jelvényről és szolgálati igazolványról

1/1975. (II.05.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól

78/1999. (XII.29.) EüM-BM együttes rendelet a közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről

55/2009. (X.16.) IRM rendelet a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról

42/2011. (VIII.11.) NFM rendeletaz egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről
Fővárosi Közgyűlési rendeletek
30/2010. (VI.4.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Főváros területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályairól
Jogorvoslat

A közterület-felügyelői intézkedéssel szemben beadványt, panaszt vagy kérelmet terjeszthet elő Belváros-Lipótváros Közterület-felügyelet Ügyfélszolgálati irodájában az ALÁBBI FORMANYOMTATVÁNY kitöltésével, vagy elektronikus levél formájában (kozteruletfelugyelet@belvaros-lipotvaros.hu). Az intézkedés azonosításához minden esetben szíveskedjen az intézkedés sorszámára is hivatkozni, amely a jegyzőkönyv jobb fölső sarkában, a vonalkód alatt található.

Akinek a közterület-felügyelő által alkalmazott kényszerítő eszköz a jogát vagy jogos érdekét sértette a kényszerítő eszköz alkalmazásától, vagy, ha az őt ért jogsérelemről később szerzett tudomást, a tudomásszerzéstől számított 8 napon belül (de legkésőbb a kényszerítő eszköz alkalmazásától számított 3 hónapon belül) a rendőrséghez fordulhat panasszal.

A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvényben meghatározott panasz az olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat.

Ugyanezen törvény által meghatározott közérdekű bejelentés viszont olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja, a közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

Olyan panasszal és közérdekű bejelentéssel bárki fordulhat a felügyelethez, amely tartalmát tekintve az illetékességi körünkbe tartozik.

A helyszíni bírsághoz kapcsolódó jogorvoslati lehetőséget mindig az határozza meg, hogy azt a szabálysértés (2012. évi. II. törvény) vagy szabályszegés (1988. évi I. törvény), illetve önkormányzati rendeletben foglaltak megsértése miatt szabták ki.

Szabálysértés esetében: 

A 2012. évi II. törvény 99/A. §-a értelmében a helyszíni bírsággal, vagy a járművezető távollétében kiszabott helyszíni bírsággal szemben felülvizsgálati kérelemmel élhet a döntéstől számított harminc napon belül. A felülvizsgálati kérelem indoka lehet: az elkövetett cselekmény nem volt szabálysértés, egyéb büntethetőséget kizáró ok vagy a jogszabályban előírttól eltérő összegű bírság került kiszabásra. Amennyiben a felülvizsgálati kérelem megalapozott, a felügyelet jogosult az intézkedést visszavonni, vagy a kiszabott bírság összegét módosítani.

Közvetlen szabálysértési felejelntés esetében közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény alapján ismeretlen elkövetővel szemben szabálysértési eljárás lefolytatását kezdeményezzük a BRFK VIII. Kerület Rendőrkapitányság, Központi Közlekedési Szabálysértési Osztályán (1097 Budapest, Nádasdy u. 1-3.). Jogorvoslatra pedig a szabálysértési eljárásban van lehetősége az elkövetőnek.

Szabályszegés elkövetése esetén:

Helyszíni bírság esetében, amennyiben helyszíni bírság nyomtatványt az elkövető aláírta, azzal teljes mértékben elismerte a jogsértés tényét, az intézkedést tudomásul vette, így ezesetben nincs helye jogorvoslatnak!

A gépjárművezető távollétében kiszabott közigazgatási bírság esetében is a felülvizsgálati kérelem indoka lehet: az elkövetett cselekmény nem volt szabályszegés, egyéb büntethetőséget kizáró ok vagy a jogszabályban előírttól eltérő összegű bírság került kiszabásra. Amennyiben a felülvizsgálati kérelem megalapozott, a felügyelet jogosult az intézkedést visszavonni, vagy a kiszabott bírság összegét módosítani.

A közterület-felügyelő közvetlen feljelentést tesz, vagyis közigazgatási eljárás lefolytatását kezdeményezi, akkor az elkövetés helye szerinti rendőrkapitányságon, vagyis BRFK V. Kerületi Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztályán (1055 Budapest, Szalay utca 11-13.)  közigazgatási eljárás lefolytatását kezdeményezünk. Jogorvoslatra ezesetben pedig a közigazgatási eljárásban van lehetősége az elkövetőnek.

A közterület-felügyelői intézkedések esetében a felügyeletnek nincsen lehetősége méltányosságra, bírság elengedésére, csökkentésére, halasztására, részletfizetésre. Ezeket csak a szabálysértési vagy szabályszegési eljárás keretében van mód előterjeszteni, amennyiben a vonatkozó jogszabályok ezt lehetővé teszik.