Belváros-Lipótváros

Bemutatkozás

A közterület-felügyelet feladata Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete alapján:


(1) A közterület-felügyelet feladatait az önkormányzat illetékességi területén, a Belváros-Lipótváros Önkormányzat saját tulajdonú közterületein, illetőleg az Önkormányzat tulajdonában és használatában lévő épületekben látja el.

(2) A Felügyelet ellátja a törvényekben, illetve más jogszabályokban előírt – a Budapest Fővárosi Önkormányzattal kötött megállapodásban a Belváros-Lipótváros Önkormányzata számára átadott – feladatokat:
a) a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése;
b) a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása;
c) a jogellenes állapot jelzése, intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges eljárás más hatóság (szerv) hatáskörébe tartozik; (közterületen jogosulatlanul, jogszabályellenesen elhelyezett építmények, tárgyak eltávolításának kezdeményezése)
d) közreműködés a főváros köztisztaságáról szóló önkormányzati rendelet végrehajtásának ellenőrzésében;
e) közreműködés a közrend, a közbiztonság védelmében;
f) közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében;
g) a Fővárosi Közgyűlés által rendeletben meghatározott védett övezetekben közlekedő, illetve várakozó járművek behajtási- és behajtási-várakozási hozzájárulásainak, valamint a mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványainak ellenőrzése, visszaélés esetén külön jogszabályban meghatározottak szerinti szankcionálás, a hozzájárulás kiadójának értesítése;
h) a Fővárosi Közgyűlés által rendeletben meghatározott várakozási övezetekben várakozó gépjárművek várakozási hozzájárulásainak, valamint a mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványainak ellenőrzése, visszaélés esetén külön jogszabályban meghatározottak szerinti szankcionálás, a hozzájárulás kiadójának értesítése;
i) a rendőrhatóság értesítése mellett – a közúti közlekedés szabályairól szóló jogszabályban foglalt esetekben és felhatalmazás alapján – a közút kezelőjének megbízásából a járművek közterületről való eltávolítása iránti intézkedés;
j) a közút kezelőjének megbízása alapján a közterületen tárolt üzemképtelen járművek eltávolítása iránti intézkedés;
k) kerékbilincs alkalmazása közterületen szabálytalanul elhelyezett járművekre;


A Felügyelet feladatai ellátása során együttműködik:
a) a rendőrség, a vám- és pénzügyőrség fővárosban működő szerveivel;
b) egyéb állami ellenőrző szervek, különösképpen az NAV és a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség fővárosi szerveivel;
c) a Tűzoltóság és a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság fővárosi szerveivel;
d) a fővárosi és V. kerületi polgárőr egyesületekkel;
e) a Fővárosi kerületi polgármesteri hivatalokkal;
f) feladatai ellátáshoz segítséget nyújtó egyéb szervekkel, társadalmi szervezetekkel.


EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

A Belváros-Lipótváros Közterület-felügyelet igazgatója:

MOLNÁR GERGELY

Elérhetősége:
Telefonszám: 06-1-872-7593
központi email cím: kozteruletfelugyelet@belvaros-lipotvaros.hu