Belváros-Lipótváros

Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

Adatvédelmi felelős:
Kerekes Kornél
IUSTUM Consulting Kft.
info@iustum.hu
2091 Etyek, Kolumbusz utca 27.

Tájékoztatjuk, hogy Belváros-Lipótváros Közterület-Felügyelet mint adatkezelő az ügyfelek mint
érintettek adatait a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli, a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) előírásaival összhangban.

1. FOGALMAK

a) „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal
együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog
határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös
szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

b) „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett” jelen
dokumentumban: „érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes
személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név,
szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több
tényező alapján azonosítható;

c) „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,
felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel
útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
d) „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük
korlátozása céljából;

e) „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek
során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes
jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez,
egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz,
viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy
előrejelzésére használják;

f) „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

g) „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik
fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a
tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek
címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az
adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

h) „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt
érintő személyes adatok kezeléséhez;

i) „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi;

2. ADATKEZELÉSEK

A honlap látogatásával összefüggő adatkezelés

Adatkezelő honlapján (http://www.blkf.hu) a bárki számára hozzáférhetően közzétett információk
megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. Adatkezelő a honlap látogatóiról
automatikusan az alábbi adatokat kapja: a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a weboldalon
megtekintett aloldalak és tartalmak. Ezeket az adatokat társaságunk kizárólag a honlappal kapcsolatos
elemzésre, a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére használja fel.
Adatkezelő ún „cookie”-kat (sütiket) használ a weboldalán. A cookie-kban tárolt adatok kezelésének
célja a felhasználói élmény növelése és a honlap online szolgáltatásainak fejlesztése. A honlapon
használt cookie-k személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak. A böngészőben
lehetőség van megtiltani a cookie-k tárolását.

Ügyintézés az ügyfélszolgálaton

Az ügyfélszolgálat elérhető telefonon, emailben és személyesen. A beérkező bejelentések, kérelmek és
más beadványok iktatásra, tartalmuk rögzítésre kerül az Adatkezelő által működtetett informatikai
rendszerben. Az így kezelt adatokhoz az Adatkezelő dolgozói felhasználói jogosultság alapján férnek
hozzá.
Az Adatkezelő által értékesített parkolókártya lehet névre szóló és anonim. A névre szóló kártyához
szükséges a név, lakcím megadása. A kibocsátott névre szóló parkolókártyákról Adatkezelő
nyilvántartást vezet, amely ezen adatokat a parkolókártyához rendelten tartalmazza. Az adatok
megőrzési ideje a kártya lejártától számított 8 év.
Adatkezelő a panaszügyintézése során tudomására jutott személyes adatokat a panaszkezelés
érdekében kezeli, és az ügyfelek panaszairól, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló
intézkedésekről nyilvántartást vezet. Amennyiben a panaszokhoz az ügyfél olyan iratot vagy adatot
csatol, amelynek kezelésére az Adatkezelő nem jogosult, az a benyújtó részére visszaküldésre kerül.
Adatkezelő az ügyfélszolgálat által lebonyolított hívásokat rögzíti. A telefonbeszélgetések rögzítésével
kapcsolatos tájékoztatás elérhető.

Térfigyelő kamerarendszer működtetése

Adatkezelő érdekében és megbízása alapján a Multi-Alarm Zrt. térfigyelő kamerarendszert üzemeltet a
közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény alapján. Ezek lehetővé teszik a közterület távolból
történő megfigyelését, a kamerákkal képfelvételek készítését, a felvételek tárolását, valamint az
adatok továbbítását.
A közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésének célja: az általános közbiztonság növelése, a
lakosság biztonságérzetének növelése, a felderíthetőség miatt a jogellenes magatartás visszaszorítása,
a közterület önkormányzati rendeletben meghatározott rendjének biztosítása, a közterület általános
rendje megtartásának elősegítése, a közterületen található vagyon megóvása, a közterületen
megfelelő magatartásra ösztönzés, bűnmegelőzés.
Az egyes kamerák elhelyezkedése itt megtekinthető!
A térfigyelő kamerarendszer által közvetített képek folyamatosan megfigyelésre kerülnek. A térfigyelő
kamerarendszer képeinek rögzítése folyamatosan – a nap 24 órájában – történik. A képek rögzítésének
célja, hogy szükséges esetben bizonyítási eszközként felhasználhatók legyenek az egyes eljárásokban. A
térfigyelő kamerarendszer rögzített képeinek visszanézése a visszanézésre okot adó esemény
bekövetkezése esetén történik meg.
A kamerák felvételei helyileg külön erre a célra szolgáló szerveren kerülnek tárolásra. Adatkezelő
megtesz minden szükséges intézkedést a felvételek illetéktelen személy általi megismerésének
elkerülése érdekében.
A felügyelet a rögzített felvételt a rögzítést követő nyolc nap elteltével haladéktalanul törli. A
felügyelet a feladatkörébe tartozó eljárást a felvétel rögzítésétől számított két munkanapon belül
köteles megindítani, vagy kezdeményezni az eljárásra jogosult szervnél vagy hatóságnál a hatáskörébe
tartozó eljárás megindítását. Ha a felügyelet kezdeményezésére az eljárásra jogosult szerv vagy
hatóság az eljárását megindította, és erről a felügyeletet határidőben tájékoztatta, a felügyelet a
rögzített felvételt az eljárásra jogosult szerv vagy hatóság részére történő továbbításáig kezelheti azzal,
hogy az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg a harminc napot.
A kamerák aktuális képének a megtekintésére az Adatkezelő arra jogosultsággal rendelkező dolgozói
jogosultak, a felvételekhez ugyanezen személyi kör férhet hozzá a fenti adatkezelési célok teljesülése
érdekében. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített felvételt a bíróságnak vagy a
hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni.
A közterületi térfigyelő kamera által rögzített felvételeket mint személyes adatokat a képfelvétellel
érintett közterületen elkövetett bűncselekmény miatt indult eljárásban, elkövetett szabálysértés miatt
indult eljárásban, a Közterület-felügyelet által végzett felügyelői intézkedés jogszerűségének
megállapítására irányuló közigazgatási hatósági eljárásban, továbbá a felvételen szereplő személy által,
jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban használható fel.
A Közterület felügyelet bizonyítási eszközként a büntető vagy szabálysértési eljárásra jogosult szerv
kérésére, illetve közigazgatási hatósági eljárásban az eljáró hatóság megkeresésére (belföldi jogsegély
keretében) továbbítja a rögzített felvételt, ha az eljáró szerv, illetve hatóság megkeresése megfelelő. A
megkeresés akkor megfelelő, ha az tartalmazza: az eljárás tárgyát, az eljárás ügyiratszámát, a rögzített
felvétellel bizonyítandó tényt. A megkeresést meg kell tagadni, ha: a megkeresés tartalmilag nem
megfelelő, vagy ha a felvétel a megkeresésben meghatározott tény bizonyítására alkalmatlan.

Parkolás-üzemeltetéssel, közterület-felügyelet ellátásával összefüggő adatkezelések

A parkolás ellenőrzése során az ellenőr ellenőrzi, hogy a parkolási díj megfizetésre került-e az adott
gépjármű vonatkozásában. Ennek keretében az esetleges parkolási engedély (matrica,
mozgáskorlátozott kártya) érvényességét ellenőrzi. Parkolási engedély hiányában ellenőrzi, hogy
történt-e díjfizetés – parkoló szelvény látható-e, illetve a PDA-n keresztül rendszám alapján a Nemzeti
Mobilfizetési Zrt. szerveréről lekérdezi, hogy mobilparkolással rendelkezik-e, ha igen, milyen
díjzónában, milyen kóddal indult a parkolás. A lekérdezés során az ellenőr látja azt is, hogy aznap
pótdíjazták-e már a járművet.
Ha nincs díjfizetés a gépjárműre, és nem áll fenn mentesség esete sem, az ellenőr pótdíjfizetési
felszólítást helyez el a gépjárművön. Törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén
kerékbilincs is alkalmazható. A pótdíjazási folyamatban az ellenőr fényképfelvételeket készít a
gépjárműről, valamint rögzíti a parkolás helyszínét. A PDA-n az ellenőr rögzíti a következőket:
rendszám, dátum, időbélyeg, GPS koordináták, jármű típusa, helyszín, fotó, megjegyzés. A PDA
adattartalma az Adatkezelő szerverére kerül áttöltésre.
A területi ellenőrök a parkolási visszaélések kapcsán is készítenek felvételeket, így adott esetben a
többszöri szabálysértőket vagy parkolóhelyeket érintő területfoglalások kapcsán.
A parkolóőr a munkavégzése során, azzal összefüggésben jelentéstételre kötelezett. A jelentést
szóban, illetve írásban kell megtenni a területi ellenőr, vagy a vezetők felé. Haladéktalanul köteles
jelentést tenni az alábbi esetekben:

Ennek során sor kerülhet személyes adat rögzítésére.
Adatkezelő továbbá a 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet szerint látja el a parkolási engedélyek
kiadásával kapcsolatos feladatokat.

Követelések érvényesítése

A pótdíj- és egyéb követelések érvényesítése körében az Adatkezelő jogosult közreműködő igénybe
vételére. Az Adatkezelő által igénybe vett, követeléskezelést végző közreműködők:

Az Adatkezelő ezen túl jogosult a követelések érvényesítése érdekében ügyvédi iroda mint
adatfeldolgozó igénybe vételére. Az igénybe vett adatfeldolgozók:

3. ADATTOVÁBBÍTÁS

Adatkezelő a fényképfelvételeket erre irányuló megkeresés esetén a rendvédelmi szervek felé
továbbíthatja.
A fentieken túl az érintettekre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben
kötelezően meghatározott esetben, illetve az érintett kifejezett hozzájárulása alapján kerül sor.

4. ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK

4.1. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

Az érintettnek joga van arra, hogy az Adatkezelő által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel
kapcsolatos információkat megismerhesse, bármikor kikérje, ellenőrizze, hogy az Adatkezelő milyen
adatot tart nyilván róla, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az
érintett az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban köteles eljuttatni az Adatkezelő
részére. Az Adatkezelő az igényelt adatokat írásban (elektronikusan vagy postai úton küldött levélben)
adja meg, szóbeli tájékoztatást ezzel összefüggésben nem ad.
Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás a következő adatokra terjed ki:

Az Adatkezelő a személyes adatok papíralapú vagy elektronikus másolatát első alkalommal ingyenesen
biztosítja az érintett részére. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív
költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton kéri a
másolat kiadást, úgy az információkat emailben, széles körben használt elektronikus formátumban
bocsátja Adatkezelő az érintett rendelkezésére.
Az érintett a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem
ért egyet, úgy a 4. pontban meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok
helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok
kezelése ellen, illetve a 5. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.

4.2. Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

Az érintett kérelmére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintett által, írásban
megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi az érintett által
megjelölt tartalommal. Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről,
kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy
aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet e címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban
kérelmezi.

4.3. Adatkezelés korlátozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy írásbeli kérelme esetén az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a

Az Adatkezelő az érintettet, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés
korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

4.4. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó
személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: i) a személyes adatokra már nincs
szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte; ii) az érintett
visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; iii)
az érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az
adatkezelésre, iv) az érintett tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból
történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen
üzletszerzéshez kapcsolódik, v) a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezeli; vi) a személyes
adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. Az érintett a törléshez, elfeledtetéshez való jogával
nem élhet, ha az adatkezelés szükséges i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz
való jog gyakorlása céljából; ii) népegészségügy területét érintő közérdek alapján; iii) a közérdekű
archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a
törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;
vagy iv) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4.5. Adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy az érintett megszerezhesse és a továbbiakban
felhasználhassa az Adatkezelő rendszerében megtalálható, általa átadott „saját” adatait, saját céljaira
és különböző szolgáltatókon keresztül. Minden esetben az érintett által átadott adatokra korlátozódik
a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs (pl. statisztika, tranzakciós adatok stb.).
Az érintett a rá vonatkozó, az Adatkezelő rendszerében megtalálható (pl. hírlevél feliratkozás során)
személyes adatokat:

Adatkezelő az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben vagy postai úton írt
kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról,
hogy valóban az arra jogosult érintett kíván e élni jogával. Ehhez szükséges, hogy az érintett
kérelmében megadja a következő adatait annak érdekében, hogy az Adatkezelő be tudja azonosítani az
igénylőt a rendszerében lévő adatok felhasználásával. Ezen adatok: név, születési név, lakcím, születési
dátum, telefonszám, email cím. Utóbbi két adat megadása akkor kötelező, ha azokat az igénylőlapon is
feltüntette, vagy egyéb módon az Adatkezelő rendelkezésére bocsátotta. Az érintett e jog keretében a
név, születési név, email cím, telefonszám, lakcím adatok hordozhatóságát igényelheti. A jog
gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak az Adatkezelő rendszereiből való törlésével, ezért az
érintett e jogának gyakorlását követően is használhatja az Adatkezelő szolgáltatását.

4.6. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

Az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése
ellen, ideértve a profilalkotást is, illetve az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá
vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő kezelése ellen, ideértve a
profilalkotást is. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő

kezelése ellen, akkor a személyes adatokat a továbbiakban e célból nem kezeli az Adatkezelő. Az
érintett tiltakozni írásban (emailben vagy postai úton) tud.

4.7. Kérelem teljesítésének határideje

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az 4.1-4.6. pont szerinti bármely
kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a hozott intézkedésekről.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további
két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével az Adatkezelő a
kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást az Adatkezelő elektronikus úton adja meg,
kivéve, ha azt az érintett másként kéri.

5. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az érintett jogait emailben vagy postai úton küldött kérelemben gyakorolhatja. Telefonon keresztül
bármely jog érvényesítésére nincs lehetőség.
Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Az érintett jogait érvényesíteni nem tudja, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben,
hogy azonosítsa az érintettet. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó
(különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel), az Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű
mértékű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelőt terheli.
Ha az Adatkezelőnek kétsége merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével
kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk
nyújtását kérheti.
Az érintett az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján
a. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
b. Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

6. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az Adatkezelő az
adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása,
valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel
érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit,
hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Ha az Adatkezelő úgy ítéli meg, hogy egy adott
incidens magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem
nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja az érintettet és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi
incidensről.

7. ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a
technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek

legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését,
jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden
olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez
irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az érintettek honlapon keresztül
történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az
érintett– tiltakozás esetét kivéve - rendszerben történő további részvételével ráutaló magatartással
elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.
Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. május 25. napjától érvényes.
Az Adatkezelési tájékoztató Belváros-Lipótváros Közterület-felügyelet honlapján és Ügyfélszolgálatán
érhető el.