Belváros-Lipótváros

Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

Nádor Rendszerház Kft.

H-1152 Budapest, Telek u. 7-9.

adatvedelem.blkf@belvaros-lipotvaros.hu

Tájékoztatjuk, hogy Belváros-Lipótváros Közterület-Felügyelet mint adatkezelő az ügyfelek mint
érintettek adatait a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli, a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) előírásaival összhangban.

Adatvédelmi szabályzatunk

Adatkezelési Tájékoztató

 

Tájékoztatjuk, hogy Belváros-Lipótváros Közterület-Felügyelet mint adatkezelő az ügyfelek, mint érintettek adatait a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) előírásaival összhangban.

 

1.    FOGALMAK

 

a)  „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

b) „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”jelen dokumentumban: „érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

c)  „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

d) „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

e)  „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

f)   „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

g) „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

h)  „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

i)    „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 

2.    ADATKEZELÉSEK

A honlap látogatásával összefüggő adatkezelés

 

Adatkezelő honlapján (http://www.blkf.hu) a bárki számára hozzáférhetően közzétett információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. Adatkezelő a honlap látogatóiról automatikusan az alábbi adatokat kapja: a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak. Ezeket az adatokat társaságunk kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére használja fel.

 

Adatkezelő ún „cookie”-kat (sütiket) használ a weboldalán. A cookie-kban tárolt adatok kezelésének célja a felhasználói élmény növelése és a honlap online szolgáltatásainak fejlesztése. A honlapon használt cookie-k személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak. A böngészőben lehetőség van megtiltani a cookie-k tárolását.

 

Ügyintézés az ügyfélszolgálaton

 

Az ügyfélszolgálat elérhető telefonon, emailben és személyesen. A beérkező bejelentések, kérelmek és más beadványok iktatásra, tartalmuk rögzítésre kerül az Adatkezelő által működtetett informatikai rendszerben. Az így kezelt adatokhoz az Adatkezelő dolgozói felhasználói jogosultság alapján férnek hozzá.

Az Adatkezelő által értékesített parkolókártya lehet névre szóló és anonim. A névre szóló kártyához szükséges a név, lakcím megadása. A kibocsátott névre szóló parkolókártyákról Adatkezelő nyilvántartást vezet, amely ezen adatokat a parkolókártyához rendelten tartalmazza. Az adatok megőrzési ideje a kártya lejártától számított 8 év.

 

Adatkezelő a panasz ügyintézése során tudomására jutott személyes adatokat a panaszkezelés érdekében kezeli, és az ügyfelek panaszairól, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást vezet. Amennyiben a panaszokhoz az ügyfél olyan iratot vagy adatot csatol, amelynek kezelésére az Adatkezelő nem jogosult, az a benyújtó részére visszaküldésre kerül.

 

Adatkezelő az ügyfélszolgálat által lebonyolított hívásokat rögzíti. A telefonbeszélgetések rögzítésével kapcsolatos tájékoztatás elérhető.

 

 

Térfigyelő kamerarendszer működtetése

 

Adatkezelő érdekében és megbízása alapján a Multi-Alarm Zrt. térfigyelő kamerarendszert üzemelteta közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény alapján. Ezeklehetővé teszik a közterület távolból történő megfigyelését, a kamerákkal képfelvételek készítését, a felvételek tárolását, valamint az adatok továbbítását.

 

A közterületi térfigyelő kamera rendszer üzemeltetésének célja: az általános közbiztonság növelése, a lakosság biztonságérzetének növelése, a felderíthetőség miatt a jogellenes magatartás visszaszorítása, a közterület önkormányzati rendeletben meghatározott rendjének biztosítása, a közterület általános rendje megtartásának elősegítése, a közterületen található vagyon megóvása, a közterületen megfelelő magatartásra ösztönzés, bűnmegelőzés.

 

Az egyes kamerák elhelyezkedése:http://blkf.hu/images/Kamerk_2017.pdf

 

A térfigyelő kamerarendszer által közvetített képek folyamatosan megfigyelésre kerülnek. A térfigyelőkamerarendszerképeinek rögzítése folyamatosan – a nap 24 órájában – történik. A képek rögzítésének célja, hogy szükséges esetben bizonyítási eszközként felhasználhatók legyenek az egyes eljárásokban. A térfigyelő kamerarendszer rögzített képeinek visszanézése a visszanézésre okot adó esemény bekövetkezése esetén történik meg.

 

A kamerák felvételei helyileg külön erre a célra szolgáló szerveren kerülnek tárolásra. Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést afelvételekilletéktelen személy általi megismerésének elkerülése érdekében.

 

A felügyelet a rögzített felvételt a rögzítést követő nyolc nap elteltével haladéktalanul törli. A felügyelet a feladatkörébe tartozó eljárást a felvétel rögzítésétől számított két munkanapon belül köteles megindítani, vagy kezdeményezni az eljárásra jogosult szervnél vagy hatóságnál a hatáskörébe tartozó eljárás megindítását. Ha a felügyelet kezdeményezésére az eljárásra jogosult szerv vagy hatóság az eljárását megindította, és erről a felügyeletet határidőben tájékoztatta, a felügyelet a rögzített felvételt az eljárásra jogosult szerv vagy hatóság részére történő továbbításáig kezelheti azzal, hogy az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg a harminc napot.

 

A kamerák aktuális képének a megtekintésére az Adatkezelő arra jogosultsággal rendelkező dolgozói jogosultak, a felvételekhez ugyanezen személyi kör férhet hozzá a fenti adatkezelési célok teljesülése érdekében. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített felvételt a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni.

 

A közterületi térfigyelő kamera által rögzített felvételeket mint személyes adatokat a képfelvétellel érintett közterületen elkövetett bűncselekmény miatt indult eljárásban, elkövetett szabálysértés miatt indult eljárásban, a Közterület-felügyelet által végzett felügyelői intézkedés jogszerűségének megállapítására irányuló közigazgatási hatósági eljárásban, továbbá a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban használható fel.

 

A Közterület felügyelet bizonyítási eszközként a büntető vagy szabálysértési eljárásra jogosult szerv kérésére, illetve közigazgatási hatósági eljárásban az eljáró hatóság megkeresésére (belföldi jogsegély

keretében) továbbítja a rögzített felvételt, ha az eljáró szerv, illetve hatóság megkeresése megfelelő. A megkeresés akkor megfelelő, ha az tartalmazza: az eljárás tárgyát, az eljárás ügyiratszámát, a rögzített felvétellel bizonyítandó tényt. A megkeresést meg kell tagadni, ha: a megkeresés tartalmilag nem megfelelő, vagy ha a felvétel a megkeresésben meghatározott tény bizonyítására alkalmatlan.

Parkolás-üzemeltetéssel, közterület-felügyelet ellátásával összefüggő adatkezelések

 

A parkolás ellenőrzése során az ellenőr ellenőrzi, hogy a parkolási díj megfizetésre került-e az adott gépjármű vonatkozásában. Ennek keretében az esetleges parkolási engedély (matrica, mozgáskorlátozott kártya) érvényességét ellenőrzi. Parkolási engedély hiányában ellenőrzi, hogy történt-e díjfizetés – parkoló szelvény látható-e, illetve a PDA-n keresztül rendszám alapján a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. szerveréről lekérdezi, hogy mobilparkolással rendelkezik-e, ha igen, milyen díjzónában, milyen kóddal indult a parkolás. A lekérdezés során az ellenőr látja azt is, hogy aznap pótdíjazták-e már a járművet.

 

Ha nincs díjfizetés a gépjárműre, és nem áll fenn mentesség esete sem, az ellenőr pótdíjfizetési felszólítást helyez el a gépjárművön. Törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén  kerékbilincs is alkalmazható. A pótdíjazási folyamatban az ellenőr fényképfelvételeket készít a gépjárműről, valamint rögzíti a parkolás helyszínét. A PDA-n az ellenőr rögzíti a következőket: rendszám, dátum, időbélyeg, GPS koordináták, jármű típusa, helyszín, fotó, megjegyzés. A PDA adattartalma az Adatkezelő szerverére kerül áttöltésre.

 

A területi ellenőrök a parkolási visszaélések kapcsán is készítenek felvételeket, így adott esetben a többszöri szabálysértőket vagy parkolóhelyeket érintő területfoglalások kapcsán.

 

A parkolóőr a munkavégzése során, azzal összefüggésben jelentéstételre kötelezett. A jelentést szóban, illetve írásban kell megtenni a területi ellenőr, vagy a vezetők felé. Haladéktalanul köteles jelentést tenni az alábbi esetekben:

·       a parkolőőrt közvetlenül érintő támadásokról, egyéb atrocitásokról,

·       a rendkívüli eseményekről,

·       a munkavégzést befolyásoló közlekedési helyzetekről,

·       az új lezárásokról, közlekedési jelzőtáblák változásáról,

·       a parkolóőr személyével kapcsolatos eseményekről

·       a külön engedéllyel végrehajtható tevékenységekről

·       a munkavégzés technikai hátterét érintő problémákról (eszközhiba, rendszerleállás stb.)

·       egyéb, a parkolóőr által indokoltnak vélt eseményekről.

Ennek során sor kerülhet személyes adat rögzítésére.

 

Adatkezelő továbbá a 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet szerint látja el a parkolási engedélyek kiadásával kapcsolatos feladatokat.

 

Követelések érvényesítése

 

A pótdíj- és egyéb követelések érvényesítése körében az Adatkezelő jogosult közreműködő igénybe vételére. Az Adatkezelő által igénybe vett, követeléskezelést végző közreműködők:

-                    Euro Parking Collection Plc 

-                    Ungarische Autobahn Inkasso GmbH

 

Az Adatkezelő ezen túl jogosult a követelések érvényesítése érdekében ügyvédi iroda mint adatfeldolgozó igénybe vételére. Az igénybe vett adatfeldolgozók:

-                    Kosik Ügyvédi Iroda

-                    Gajdácsik és Palásthy Ügyvédi Iroda

 

3.    ADATTOVÁBBÍTÁS

 

Adatkezelő a fényképfelvételeket erre irányuló megkeresés esetén a rendvédelmi szervek felé továbbíthatja.

A fentieken túl az érintettekre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az érintett kifejezett hozzájárulása alapján kerül sor.

 

4.    ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK

 

4.1.Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

 

Az érintettnek joga van arra, hogy az Adatkezelő által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse, bármikor kikérje, ellenőrizze, hogy az Adatkezelő milyen adatot tart nyilván róla, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az érintett az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban köteles eljuttatni az Adatkezelő részére. Az Adatkezelő az igényelt adatokat írásban (elektronikusan vagy postai úton küldött levélben) adja meg, szóbeli tájékoztatást ezzel összefüggésben nem ad.

 

Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás a következő adatokra terjed ki:

-                    kezelt adatok körének meghatározása: név, születési név, lakcím, email cím, telefonszám, születési idő,

-                    adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt adatok körének tekintetében,

-                    adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy kerülnek továbbításra a későbbiekben,

-                    adatforrás megjelölése.

 

Az Adatkezelő a személyes adatok papíralapú vagy elektronikus másolatát első alkalommal ingyenesen biztosítja az érintett részére. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton kéri a másolat kiadást, úgy az információkat emailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja Adatkezelő az érintett rendelkezésére.

 

Az érintett a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet, úgy a4. pontban meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a5. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.

 

4.2.Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintett által, írásban megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi az érintett által megjelölt tartalommal. Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet e címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.

 

4.3.Adatkezelés korlátozáshoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy írásbeli kérelme esetén az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a

 

-        az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,

-        az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

-        Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

-        az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Az Adatkezelő az érintettet, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

4.4.Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

 

Az érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: i)a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte; ii)az érintettvisszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;iii) az érintettsaját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre, iv)az érintetttiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik, v) a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezeli;vi)a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.Az érintett a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; ii) népegészségügy területét érintő közérdek alapján; iii) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy iv) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

4.5.Adathordozhatósághoz való jog

 

Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy az érintett megszerezhesse és a továbbiakban felhasználhassa az Adatkezelő rendszerében megtalálható, általa átadott „saját” adatait, saját céljaira és különböző szolgáltatókon keresztül. Minden esetben az érintett által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs (pl. statisztika, tranzakciós adatok stb.).

 

Az érintett a rá vonatkozó, az Adatkezelő rendszerében megtalálható (pl. hírlevél feliratkozás során) személyes adatokat:

 

-        tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,

-        jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,

-        kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható Adatkezelő rendszerében.

 

Adatkezelő az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben vagy postai úton írt kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult érintett kíván e élni jogával. Ehhez szükséges, hogy az érintett kérelmében megadja a következő adatait annak érdekében, hogy az Adatkezelő be tudja azonosítani az igénylőt a rendszerében lévő adatok felhasználásával. Ezen adatok: név, születési név, lakcím, születési dátum, telefonszám, email cím. Utóbbi két adat megadása akkor kötelező, ha azokat az igénylőlapon is feltüntette, vagy egyéb módon az Adatkezelő rendelkezésére bocsátotta. Az érintett e jog keretében a név, születési név, email cím, telefonszám, lakcím adatok hordozhatóságát igényelheti. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak az Adatkezelő rendszereiből való törlésével, ezért az érintett e jogának gyakorlását követően is használhatja az Adatkezelő szolgáltatását.

 

4.6.Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

 

Az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, illetve az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatokat a továbbiakban e célból nem kezeli az Adatkezelő. Az érintett tiltakozni írásban (emailben vagy postai úton) tud.

 

4.7.Kérelem teljesítésének határideje

 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az4.1-4.6. pont szerinti bármely kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, deez esetben a késedelem okainak megjelölésével az Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást az Adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt az érintett másként kéri.

 

5.    JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

Az érintett jogait emailben vagy postai úton küldött kérelemben gyakorolhatja. Telefonon keresztül bármely jog érvényesítésére nincs lehetőség.

 

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

 

 

 

Az érintett jogait érvényesíteni nem tudja, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az érintettet. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel), az Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelőt terheli. Ha az Adatkezelőnek kétsége merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

Az érintett az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján  

a.  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy

b. Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

 

6.    ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

 

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Ha az Adatkezelő úgy ítéli meg, hogy egy adott incidens magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja az érintettet és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

 

7.    ADATBIZTONSÁG

 

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

8.    EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen AdatkezelésiTájékoztatótaz érintettekhonlapon keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követőenaz érintett– tiltakozás esetét kivéve - rendszerben történő további részvételével ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

  

Az Adatkezelési tájékoztató Belváros-Lipótváros Közterület-felügyelet honlapján és Ügyfélszolgálatán érhető el.